Woensdag 5 april – Algemene ledenvergadering

maart 21, 2017

Hierbij nodigt het bestuur van de A.V. Goor ’75 al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2017.

De vergadering vindt plaats op woensdag 5 april 2017, aanvang 20.30 uur in ons clubgebouw “De Zweetdruppel”.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige vergadering

3. Jaarrekening

- Uitleg penningmeester

- Verslag kascommissie

- Decharge / vaststelling jaarrekening

- Benoeming kascommissie 2017

4. Nieuwe accommodatie

5. Jubilarissen

6. Rondvraag

7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van AV Goor ‘75

Aanvullende informatie betreffende Sportaccomodatie de Mossendam
Klik op onderstaande link:
Beleidsnotitie sportaccommodatie de Mossendam.